Vaihtoehtoiset terveydenhoitopalvelut

Moni on varmasti kuullut puhuttavan homeopatiasta, akupunktiosta ja osteopatiasta. Sen sijaan vieraampia termejä voivat olla esimerkiksi aromaterapia ja vyöhyketerapia. Kaikki edellä mainitut ovat niin sanottuja vaihtoehtoisia terveydenhoitomenetelmiä, jotka tosin ovat olleet ihmiskunnan tiedossa ja aktiivisessa käytössä jo paljon ennen länsimaisen lääketieteen kehittymistä. Yleisesti näitä hoitomuotoja käytetään kahdella tapaa, joko nimensä mukaisesti vaihtoehtona perinteiselle lääketieteelle tai täydentävänä hoitona länsimaisten menetelmien rinnalle. Lääkärit ovat pitkään olleet skeptisiä vaihtoehtoisten hoitojen suhteen, sillä niiden tehoa ei länsimainen lääketiede juurikaan tunnusta. Syynä ovat pääasiassa liian vähäinen tieteellinen näyttö, mutta myös yleinen haluttomuus asioiden syvempään tarkasteluun.Vaihtoehtoisia hoitoja kutsutaan usein myös nimillä “uskomushoidot” tai “uskomuslääkintä” jotka viittaavat vahvasti siihen, että kyseisen hoidon vaikutukset ovat pelkästään uskomusten varassa, eivätkä näin ollen vakavasti otettava vaihtoehto todelliselle terveyden- tai sairaanhoidolle. Tähän kategoriaan liitetään yleensä myös sellaisia vanhoja, vakuuttavaksi osoitettuja hoitomuotoja joita tulisi pitää uskomuslääkintänä,  mutta jotka ajan saatossa jokin uudempi, tehokkaammaksi osoitettu  menetelmä on syrjäyttäny.

akupunktio

Nykyään uskomushoidoiksi leimataan hyvin helposti lähes kaikki sellaiset menetelmät, jossa ei käytetä perinteistä lääkehoitoa potilaan tilan helpottamiseksi tai sairauden parantamiseksi. Vaihtoehtoinen hoitomuoto tunnustetaan virallisen terveydenhoidon piiriin ainoastaan silloin, kun hoidon antaa koulutuksen saanut terveydenhoidon ammattilainen. Esimerkiksi akupunktio voidaan tällöin lukea virallisesti hyväksytyksi. Eri maiden käytännöt toki vaihtelevat huomattavastikin.Uskomushoitojen tehokkuutta perustellaan usein niiden pitkällä historialla, mutta kriitikot eivät pidä tätä riittävänä argumenttina, vaan hoitojen tulisi aina pohjautua ainoastaan tutkimuksilla osoitettuun näyttöön. Useat ihmiset ympäri maailmaa ovat kuitenkin kertoneet saaneensa huomattavaakin apua vaihtoehtoisista ja täydentävistä menetelmistä. Lääketiede on alkanut yhä enemmän tutkia myös näiden, niin sanottujen uskomushoitojen vaikutuksia ja tunnustaa ihminen ennemminkin psykofyysisenä kokonaisuutena, eikä niinkään pelkkänä koneistona.

Mihin hoitojen vaikutukset perustuvat?

Vaihtoehtoiset hoidot luokitellaan usein niissä käytettyjen menetelmien ja vaikutustavan mukaan. Hoidot voivat olla joko puhtaasti fysikaalisia, aisteihin vaikuttavia tai ruokavalioon ja esimerkiksi kasvien parantaviin ainesosiin liittyviä. Manipulaatiohoidot ovat niin sanottua käsittelyterapiaa, joka perustuu pääasiassa nivelten liikutteluun. Tällaisia ovat muun muassa kiropraktiikka ja osteopatia. Homeopaattisten lääkkeiden puolestaan uskotaan aktivoivan kehon omaa paranemisprosessia ja vahvistavan immuniteettia. Joidenkin hoitomuotojen kerrotaan perustuvat henkiseen ja energeettiseen vaikutukseen, jossa hoitaja voi toimia ikään kuin kanavana potilaan ja jonkin korkeamman voiman välillä. Tai vaihtoehtoisesti pyritään niin sanotusti puhdistamaan hoidettavan energiakehoa tai – kenttää erilaisilla, varsin kevyillä toimenpiteillä. Vaikka osa vaihtoehtoisista hoitomuodoista kuulostavat hyvinkin erikoisilta ja kyseenalaisilta, ei niistä tavallisesti ole hoidettavalle haittaa, joskaan ei aina varsinaista hyötyäkään. Osa ihmisistä kuitenkin luottaa näihin menetelmiin ja hoidoissa voidaan käydä säännöllisestikin.

Placebo- vaikutus

Placebo- vaikutus on jo pitkään tunnettu ilmiö ja useat lääketieteen tutkijat selittävätkin uskomushoitojen vaikutukset juuri tällä kyseisellä efektillä. On siis yleisesti tunnustettu, että ihmisen omalla mielellä on suuri vaikutus paranemisprosessissa ja vahva usko voi saada ihmeitä aikaan. Tähän perustuvat myös lumelääkkeiden teho, jotka eivät siis sisällä mitään varsinaista lääkeainetta. Usein potilaan tila kuitenkin voi kohentua huomattavastikin lumelääkityksen aloitettuaan.Perustuvatko uskomushoitojen tuloksetkin siis pelkästään plasebovaikutukselle  vai voiko kyseessä olla jokin ulkopuolinen parantava tekijä? Kysymys saattaa olla täysin turha, nimittäin sairaudesta kärsivälle tuskin on olennaisinta muu, kuin itse parantuminen. Silloin kun kyseessä on henkilön oma terveys, ovat useat varmasti valmiita kokeilemaan lähes mitä tahansa vaihtoehtoja parantuakseen. Uskomushoidot ja erilaiset täydentävän lääketieteen vaihtoehdot ovat kiivaan keskustelun alla jatkuvasti. Osa lääkäreistä ovat valmiita yhdistämään näitä menetelmiä ja tarjoamaan potilailleen kokonaisvaltaisempaa hoitoa ja erilaisia vaihtoehtoja, mutta osa vannoo edelleenkin vain perinteisen lääketieteen nimeen, tuomiten kaiken muun suorastaan puoskaroinniksi ja potilaan harhaanjohtamiseksi.